Klubbinfo

På denna sida kommer information från Ordförande och styrelsemötena!

Info från styrelsemöte 2023-09-18
Gamla Klubbhuset, Båthuset
Båda projekten är nu klara.
Nycklar: beslut togs att Båthuset har endast 3 nycklar, ordförande har en,
nyckel/taggansvarig (Ola E) har originalnyckel samt att det hänger en i
nyckelskåpet.
Gamla klubbhuset: beslut togs att inga nya nycklar görs på SSV:s bekostnad.
Vill någon ha en nyckel sker det på egen bekostnad. Nyckel finns tillgänglig i
nyckelskåpet.
Seglarudden.
Besiktningen:
Fendrar på bryggan: beslut togs att fendrar skall monteras runt hela
träsargen för att minska skador på båtarna.
Grus/grop vid elskåp: Olle Utterback löser problemet.
Provisorisk lagning av ramp: Staffan Rydberg tar upp åtgärdsplan med
entreprenör.
El till bryggan: åtgärdat och belysning fungerar
Avgift 2024 uppläggning privata jollar: beslut fattades att inför säsong 2024
betalar privata båtar 200:-/år för uppläggningsplats på Seglarudden.
Segelsektionen ansvarar för att uppgifter om båtägare inkommer till kassör.
Rampen till B-bryggan: kommunen kommer att korta ner den ca 3,5 m och
fylla ut med grus för att underlätta passage runt eken.
Segelsektionen. Info
Inventering av båtvagnar: Olle Utterback gör inventering och avregistrerar
vagnar som inte används i trafik.
Vem ansvarar för besiktning av vagnar i trafik: beslut togs att ansvarig skall
utses i segelsektionen då endast dessa vagnar berörs.
Inventering av våra båtar för uppdatering försäkringar: beslut togs att Ola
Bengtsson ansvarar.
Bamse måste renoveras: beslut togs att Joakim Rydberg och Staffan Rydberg
renoverar och fräschar upp Bamse under vintern.
Nordiska Mästerskapet 2024: frågorna bordlades till novembermötet.
Redovisning av kostnader och intäkter SM Ilca: ej klart
Segling Blå Jungfrun runt: beslut togs att Ola Bengtsson tillsammans med Niklas
Hellström och närliggande klubbar kan gå vidare med projektet.
Destination Kalmar och Kultur & Fritids inbjudan 17/10 kl. 18.00:
Ola B och Olle U representerar SSV
Klubbholmen.
Ny anslagstavla med regler och anvisningar: Staffan Rydberg tar fram
förslag.
Stängning: sker successivt under slutet av september.

Klubbhuset.
Värmen i klubbhuset: Ola B stämmer av med Christer Stenholm.
Solceller och bidragen: frågan bordlades i avvaktan på om alternativ finns för
energibesparing.
Förändring av medlemsbeteckning
Se bilaga 1: beslut fattades att förslag enl. bil. skall presenteras vid höstmöte
där slutgiltigt beslut tas.
Övrigt.
Hans Martinsson har erbjudit sig att sälja sin släpvagn för 2000:-
Besiktigad och klar med förbehåll att han kan låna den vid några enstaka
tillfällen för eget bruk: beslut fattades att anta erbjudandet att köpa in
släpvagnen.
Klubbholmen 90 år vem gör vad och fastställt datum: frågan diskuteras
vidare under novembermötet.
Fastställda tidpunkter för mötesdagar.
Styrelsemöte måndagen 18 september 2023 kl.18.00
Höstmöte lördagen 14 oktober 2023 kl.16.00. Ändras till 28 oktober
Styrelsemöte måndagen 13 november 2023 kl. 18.00
Styrelsemöte måndagen 11 december 2023 kl. 18.00
Styrelsemöte måndagen 15 januari 2024 kl. 18.00
Styrelsemöte måndagen 12 februari 2024 kl. 18.00
Årsmöte lördagen 16 mars 2024 kl. 16.00

Information från Styrelsemöte SSV 2023-08

Gamla klubbhuset, Båthuset
Taxa för att förvara sin mast i gamla klubbhuset fastställdes till 700:- för mast och
200:- i tillägg för ytterligare förvaring av segel, dynor, kapell etc. dock ej motorer,
bränsle, jollar eller annan ej relevant utrustning. Max 2 x 2m i yta för extra förvaring.
Utrymmena är begränsade och därmed antal master som kan förvaras. Troligtvis max
30 talet master. Fakturering sker i samband med fakturering av medlemsavgift.
Mastställningar mm skall vara färdiga till mitten av september. Avgifterna är för att
täcka de hyreskostnader som vi har för byggnaden.
Båthuset får nu ny golvbeläggning i form av asfaltering och förvaringsställningar för att
få en enklare hantering av våra båtar.
Seglarudden.
Seglarudden kommer att invigas den 2 september i samband med SM ILCA
Vid invigningen kommer Kalmar Kommun att representeras av Kultur och
Fritidsnämndens ordförande Lasse Johansson och Fritidsutvecklare Anna Fransson
Besiktning av entreprenörs arbetena kommer att ske under september av
representanter från SSV.
Privata jollar som idag har uppläggningsplatser på seglarudden kommer att få hyra
sina platser för 200:-/ säsong.
Segelsektionen.
Tävlingsorganisationen har gjort ett bra jobb och organisationen både till sjöss och
land är tillsatt. Glädjande har vi väldigt många frivilliga vilket skapar klubb anda.
De flesta inköpen är gjorda förutom förplägnaden som skall vara på tävlingsdagarna.
Flaggor och vindstrut inhandlas inom kort.
Klubbholmen.
Åtgärder inför höststädning sker under lördagen 26/8. Stängningen av klubbholmen
sker i slutet av september. Investeringsbidrag söks för renovering av parkbänkarna.

Klubbhuset.
Målning av söderfasad på stora byggnaden samt österfasaderna på
förrådsbyggnaderna med tillhörande plank kommer att göras under våren 2024
Bänkarna och trädgårdsmöblerna kommer att renoveras under 2024
Flaggstången utanför klubbhuset kommer under augusti att tvättas och förses med
nya linor. Investeringsbidrag är sökt för nya ytterdörrar till entrén och omklädningsrum
samt förråd.
Övrigt.
Styrelsen undersöker möjligheter till solceller för att minska våra elkostnader och vi har
en del beviljat bidrag samt ansökningar inne hos Svenska Seglarförbundet.
Förberedelser skall ske redan i höst för att i mitten av juni 2024 fira klubbholmens 90
årsdag. Festkommittén kommer att arrangera med extern hjälp från medlemmar.
Vi har två besättningar som tagit SM i olika grenar och vi kommer från styrelsen att
uppmärksamma detta vid höstmötet.
Taggutdelningen har varit ett problem och styrelsen har nu enats om att när
kvalificerad person vill ha en tagg skickas denna istället för att överlämnas
personligen. Med den kontroll som finns för taggarna via datorn ser vi inga problem
med detta.

Fastställande av tidpunkt för mötesdagar.
Styrelsemöte måndagen 18 september 2023 kl.18.00
Höstmöte lördagen 14 oktober 2023 kl.16.00
Styrelsemöte måndagen 13 november 2023 kl. 18.00
Styrelsemöte måndagen 11 december 2023 kl. 18.00
Styrelsemöte måndagen 15 januari 2024 kl. 18.00
Styrelsemöte måndagen 12 februari 2024 kl. 18.00
Årsmöte lördagen 16 mars 2024 kl. 16.00

Information från styrelsemöte SSV 2023-06-12

Många projekt i gång samtidigt och några börjar närma sig målgång.

Gamla klubbhuset som numera fått namnet Mastskjulet.

Huset blir ombyggt för att kunna förvara master, segel och dynor. Styrelsen har beslutat att gummijollar och annat utöver angivet från båten får inte förvaras i byggnaden. Mast ägare kommer att debiteras 500:-/år för en mast i lager. För tillägg 200:- finns möjlighet att få disponera mindre yta för förvaring av ex. dynor och segel. Klubben har kvar ett förråd där skyltar och tävlingsredskap förvaras. Alla klubbens medlemmar har möjlighet till mast förvaring. Klubben ansvarar inte för brand, inbrott, skadegörelse eller skadegörelse av djur. Hyresgäst ansvarar för att försäkringsskydd finns. Det kommer inte att finnas någon el i huset.

Röda båtskjulet vid T-bryggan som numera bär namnet Båtskjulet.

Upprensning pågår och allt som ingen vill kännas vid kommer att kastas. Vi måste få plats med alla våra båtar ca 20 st och vi kommer att bygga om invändigt för att bereda plats. Offert på att asfaltera golvet är beräknat till ca 50.000:- och styrelsen tittar på hur mycket bidrag vi skall kunna få för detta projekt innan det sätts i verket. Asfalten underlättar väldigt mycket när båtarna skall in och ut. Tack vare ett fantastiskt arbete från ”gubbgänget” som till vardags kallas ”Duman” har projekteten Mastskjul och Båtskjul varit möjliga. Många goda råd och ett fantastiskt jobb. Tack alla som medverkat.

Seglarudden:

Mårten Bernesands vision och idé om Seglarudden har nu blivit verklighet. Storsatsningen på att utveckla området ”Seglarudden” håller på att finslipas. Vägar, vatten, el och belysning är nu på plats och en del återstående markarbeten skall utföras. Längst ut på udden kommer vi att installera 5 nya flaggstänger för att täcka in de nordiska länderna som är vanligast vid segeltävlingar ( vi har Nordiskt mästerskap nästa år). Men enligt gängse regler behövs 8 stänger för ändamålet då länder som ingår i Norden är Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Grönland, Färöarna och Åland. Antigen hoppas vi att alla inte kommer eller kan vi låna stänger från kommunen. Styrelsen vill ha en officiell invigning med pompa och ståt i samband med SM-tävlingarna i början av september och tittar på möjligheterna.

Klubbhuset:

Mycket har hänt runt klubbhuset. Återigen har ”gubbgänget” ställt upp på allehanda arbeten för att bevara vårt fina klubbhus. Styrelsen arbetar för att få till en platt lagd gång framför altanen (där alla går till udden och sina båtar) för att rama in området. Tanken är att det skall vara en belyst gång för att göra området än mer attraktivt. Klubben behöver hjälp med finansieringen och möjligheterna till detta undersöks noggrant.

Klubbholmen:

Fantastisk uppslutning vid vårstädningen (25 personer frivilligt) Klubbholmens bastu har tack vare ”Duman” nu fått ny panel och är i fint skick för härliga bastubad. För er som är på Klubbholmen tänk på ett bidrag till klubben vid användningen av strömmen. Nästa år fyller klubbholmen 90 år i regi med Segelsällskapet Vikingarna och det skall firas i dagar. Programsektionen har fått i uppgift att presentera ett färdigt program.

Segelsektionen:

Kalmar Waterexpo gick av stapeln i mitten av maj och blev riktigt bra reklam för klubben. Vi fick nya medlemmar och nya elever till både ungdom- och vuxenseglarskola. Tävlingssektionen har fått i gång en rad olika tävlingar både internt och externt. Allt från onsdagsseglingar till SM och nordiskt mästerskap. Seglarskolor för ungdomar pågår för fullt och seglings coacherna jobbar för högtryck. Fantastiskt att se denna utveckling på segelsidan. Inför nästa år vill ordförande få i gång ”Blå Jungfrun runt”. En öppen tävling för både motor- och segelbåtar i en härlig stämning med start Ölandsbron och mål Ölandsbron. Olika navigationsövningar för motorbåtarna kommer att ge låg och fin fart i samma takt som segelbåtarna. Nu får vi inte kalla det för Blå Jungfrun runt för en viss herr Chapman som lägger beslag på alla namn som funnits i urminnes tider. Så vår tävling får heta Blåkulla runt. Tanken är att alla skall kunna vara med och vi skall ha riktigt kul samt att vi får med oss närmaste båtklubbar Mörbylånga, Färjestaden, Mönsterås, Kaparna, och Kalmar Båtklubb. Tänk att se start av 100 båtar från Ölandsbron. Inget omöjligt. Ett önskemål från ordförande är att internt få i gång en segeltävling i anrika Västra Sjön med star från Klubbholmen (start tribunen) runt några öar och målgång starttribunen. Enda godkända båt är C55 och lagtävling med max 3 pers. ombord.

Det finns så mycket att tillägga om en fin klubb i en fantastisk expansion men jag återkommer i ärendena.

Styrelsen

Information från styrelsemöte SSV 2023-04-18

Kalmar Waterexpo, Håkan Stenholm har arbetat fram ett program och upplägg. Finslipning med skyltmaterial, affischer, bemanning och vilken flotta vi skall representera med pågår för fullt.

Projektet Seglarudden går nu in i sista fasen med markplanering, el, belysning och vatten. Tyvärr kommer detta inte i gång som planerat på grund av väder och att entreprenören haft mycket att göra. Entreprenören kommer att starta arbetet i början av maj och räknar med ca 3 veckor för att färdigställa. Nytt i projektet är att befintliga flaggstänger kommer att bytas ut mot nya fällbara och flyttas ut på spetsen av udden samt att ny belysningsstolpe placeras vid vår infart för att ge en bättre upplyst infart.

Segelsektionen har kommit igång med seglarkurserna och sjösatt två C55:or samt Ribben. Kurserna leds av våra nya seglingscoacher Max o Robin. Tävlingssäsongen har kommit i gång och planering inför kommande tävlingar är i full gång samt att en rad nya seglarkurser är i startgroparna.

Klubbholmen kommer att öppnas upp runt 1 maj och Klubbholmssektionen kommer att behöva ett gäng hjälpsamma medlemmar för att klara uppgiften. Det handlar då om allmän städning och uppfräschning av byggnader och mark.

T-bryggan och ev. byggande av fler hangarer, styrelsen kommer att skicka in en förfrågan om förhandsbesked för att se möjligheten till att starta projektet. Vid ett positivt besked kommer styrelsen att arbeta fram ett förslag som medlemmarna sen får ta ställning till.

Gamla klubbhuset kommer i maj att byggas om så att fler master kan förvaras i byggnaden och att plats för våra optimistjollar möjliggörs. Tankar har funnit på att optimistjollarna skulle kunna få rum i båthuset vilket inte ses som möjligt utan måste förvaras i gamla klubbhuset. Enl. de framtagna ritningarna finns jollarna inritade och skall inte utgöra något hinder för masterna.

Styrelsen

Information från styrelsemöte SSV 2023-03-28

Styrelsen har tittat på möjligheter till energibesparing och tagit in offert på solpaneler från Triator AB för att få en kostnadsbild samt vilka besparingar som kan göras. Jonas Lindberg från Triator gav styrelsen en redogörelse för montagealternativ, kostnader och besparingar. Kalmar Kommun har aviserat energibesparingsbidrag på de investeringar klubbarna gör dock med ett maxbelopp av 100.000:- Styrelsen har beslutat att söka kommunens bidrag och samtidigt jämföra offertförslag med pay–off tiden och de möjligheter som finns att sälja el. Beslut om ev. solpanelsanläggning fattas inte förrän SSV:s lönsamhetskrav är uppfyllt.

Kalmar Waterexpo vill ha med SSV under evenemanget och styrelsen har lämnat klartecken till segelsektionen. Projektledare från SSV blir Håkan Stenholm med uppbackning av ett flertal frivilliga medlemmar men där styrelsen gärna ser fler frivilliga. Kontakta hakan.stenholm@qmt3.com

Segelsektionen förbereder nu en mängd trevliga arrangemang. Först ut är planeringen av seglarskolorna och därefter planeras det för ett flertal tävlingar alltifrån klubbseglingar till SM i ILCA.

Klubbholmen kommer att öppnas upp i början av maj och här behövs några frivilliga krafter för trädgårdsarbete, städning och grillmästare. För dig som vill ha kul en helg på klubbholmen i samband med öppnandet kontakta Ö-rådet Mary Lundgren mary.lundgren@hotmail.com

Klubbhuset får uppdateringar i form av att glödlampor och lysrör byts mot mer energisnåla ledbelysningar. Den offentliga toaletten som funnit i mitten av klubbhuset är nu stängd permanent och det har byggts om till ett förråd. Plattorna runt klubbhuset är omlagda samt att gräsplätten mellan sidohusen har pattbelagts i stället för gräs.

Förhandsbesked gällande nybyggnation av båthangarer vid T-bryggan kommer styrelsen att söka för att se framtida möjlighet för klubben att förvara båtar och material.

Styrelsen