Miljöpolicy

MILJÖPLAN FÖR SEGELSÄLLSKAPET VIKINGARNA

Denna miljöplan är upprättad 2016-11-27 för Segelsällskapet Vikingarna, Kalmar

Inledning

Segelsällskapet Vikingarna är belägen inom Stensö bostadsområde och har ett unikt och vackert hamnområde. Det är därför av största vikt, att vi inom båtklubben gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i god miljö.

Syfte

Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben.
Planen är ett dokument, som kan komma att ändras i takt med att ny kunskap framkommer. Miljöplanen fastställs av klubbens styrelse och skall revideras då sådant behov uppstår.

Målsättning

Segelsällskapet Vikingarna skall – utifrån rimliga förutsättningar – i all sin verksamhet verka för en god miljö. Miljöarbetets målsättning är att utveckla ett båtliv i balans mellan människa och natur.

Hamnområdet

Varje båtägare skall följa de anvisningar och regler, som fastställts av klubben i syfte att skapa en god miljö och säker hamn. Gällande regler finns beskrivna i denna miljöplan och kommunala förordningar

Miljöolycka

Vid miljöolycka skall larmnumret 112 användas.

Avfall

Ytterst är det den enskilde båtägarens ansvar att omhänderta sitt avfall på ett miljöriktigt sätt. Inom båtklubben finns möjlighet att lämna hushållssopor.
Omhändertagande och destruktion av farligt avfall såsom spillolja, glykol, batterier mm är starkt reglerat och kan medföra stora kostnader för båtklubben, varför envar medlem uppmanas att i största möjliga utsträckning själv lämna sitt farliga avfall vid närmaste återvinningscentral.
Även källsorterat avfall såsom plåt, plast och glas kan lämnas vid
återvinningscentralen. Detta kan ske utan kostnad.

Motorbränsle och oljor

För att minska utsläppen från motorer bör endast miljöanpassade drivmedel och oljor användas. Detta gäller i högsta grad tvåtaktsmotorer. Tomgångskörning i hamnen för bl.a. laddning av batterier är ej tillåtet.

Bottenfärger

Klubben kräver att endast miljöklassade och för båtens aktionsområde godkänd
bottenfärg används av medlemmarna.
Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt omhänderta färgrester och slipdamm. Bottentvätt skall utföras på de av kommunen anvisade och upprättade spolplatser.

Elsäkerhet

Vid inkoppling av landström till båt skall kabel och anslutningsdon vara av godkänd typ samt i övrigt handhas i överensstämmelse med Hamnordningens bestämmelser.

Hänsyn

Båtklubben är belägen inom Stensö villasamhälle. Båtägare uppmanas att
respektera hastighetsbegränsningarna inom områdets vägar.
Hänsynsfullt framföra båt i hamnområde och Västra Sjön.
I det omedelbara området runt T-bryggan och Klubbholmen skall fartygen framföras med
klart begränsad fart.
Det är också självklart, att Du som medlem och representant
för Segelsällskapet Vikingarna uppträder på ett ansvarsfullt, miljömedvetet och sjömansmässigt sätt, såväl på sjön som i natur- och gästhamnar.