Stadgar

med säte Kalmar kommun.
Bildad den 8 december 1932.
Stadgar antagna och fastställda vid extra årsmötet 2018 -04-18

§ 1 Ändamål
SSV skall vara en lokalt verkande allmännyttig ideell förening i ständig utveckling med engagerade
medlemmar som bas och verka för god sjösäkerhet, kamrat och sjömanskap. Verksamheten skall främja
segelsport och sjöliv samt bestå av ett stort utbud av aktiviteter i maritim miljö.

§ 2 Sammansättning.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet m.m.
Föreningen är medlem i Svenska Seglarförbundet (SF) och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och
beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

§ 4 Beslutande organ.
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt
eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31december.

§ 7 Stadgetolkning mm.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna,
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte
väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad
som anges i § 33.

§ 8 Stadgeändring.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen.
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till ett
bestämt maritimt ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i
folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse
jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet.
Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen sändas till den som fått avslag på
medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11 Utträde.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat årsavgiften efter 60 dagar från aviseringsdatum
anses efter påminnelse har begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att
personen avförs från medlemsförteckningen. Nytt medlemskap kan inte erhållas under nästkommande
verksamhetsår utan styrelsens särskilda medgivande.

§ 12 Uteslutning mm.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest
omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen
härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från
dagen för beslutet skriftligen sändas till den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas
inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter.

• Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• Har motionsrätt.
• Har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i § 3 nämnda
organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen,
• Skall betala medlemsavgift samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten.

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller
uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen
eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF
beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha
den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt
tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 Tidpunkt, kallelse.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad, och höstmötet
under oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen
senast tre veckor före mötet sändas till medlemmarna via brev eller e-post, eller kungöras på den officiella
hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med
annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i
kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser och revisorernas berättelse skall finnas tillgängliga i
lokalen 1timma före mötet. Verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med
styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Dessa
handlingar skall finnas tillgängliga på SSV:s officiella hemsida. Kallelsen skall ange var dessa handlingar
finns tillgängliga.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Såväl motioner från medlemmarna som ärenden på dagordningen från styrelsen skall behandlas av årsmötet.
Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till
årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgifter och fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.

§ 18 Beslutförhet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och
förslagsrätt på mötet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i § 8 första stycket och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet
röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna
röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet,
om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal
lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare och
styrelserepresentanter inom föreningen får inte ingå i valberedningen eller vara revisorer i föreningen

§ 21 Ärenden vid årsmötet.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
  för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år. Jämna år.
b) vice ordförande för en tid av 2 år. Udda år.
Sekreterare för en tid av 2 år. Udda år.
Skattmästare för en tid av 2 år. Jämna år.
2 ledamöter för en tid av 2 år. Väljes växelvis.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande. I detta val
får inte styrelsens ledamöter delta.
f) övriga funktionärer för en tid av 1 år.

§ 22 Extra årsmöte.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för
begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte
skall sändas till medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid per brev eller
e- post samt på föreningens officiella hemsida.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18

VALBEREDNINGEN

§23 Sammansättning, uppgifter.

Åligganden Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande
under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före
årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandat tid.
Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska
upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor
före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela
namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering
påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De
som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Olika åldersgrupper och bör
finnas representerade.

REVISORER

§ 24 Revision.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 25 Sammansättning.

Styrelsen består av ordförande samt lägst 2 och högst 4 ledamöter med lägst 2 och högst 3 suppleanter.
Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsens ledamöter består av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, skattmästare och 2 övriga styrelseledamöter som väljs på årsmötet. Vid förhinder för ledamot
inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder
suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse
adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får
utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Styrelsens uppgifter.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• övervaka att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• sända räkenskaper mm. till revisorerna enligt § 24, och
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut följs.
Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om
fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören. Styrelse har attesträtt motsvarande 4 prisbasbelopp. Vid inköp över denna gräns skall
ärendet behandlas på Årsmöte.

§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta
att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte
upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall
protokoll föras. Protokoll skall justeras av sekreteraren och av 2 protokolljusterare. Avvikande mening skall
antecknas till protokollet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta
att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte
upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall
protokoll föras. Protokoll skall justeras av sekreteraren och av 2 protokolljusterare. Avvikande mening skall
antecknas till protokollet.

§ 28 Överlåtelse av beslutanderätten.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion,
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av
bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER/FUNKTIONÄRER

§ 29 Bildande och nedläggning av sektion och funktions befattningar.

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion/ funktions befattning fattas av föreningens årsmöte eller
extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.
Föreningen har för sin verksamhet följande sektioner:
Klubbhussektionen
Klubbholmssektionen
Seglingssektionen
Programsektionen (kommitté)
Övriga funktionärer med mandattid:
Medlemsregistrator
Utbildningsansvarig
Lotteriansvariga
Officiellt ansvarig för hemsida
Samtliga övriga funktionärer lyder under föreningens styrelse.

§ 30 Sektioner.

För viktiga grenar av Segelsällskapets verksamheter skall finnas sektioner/funktionärer som på styrelsens
uppdrag och under dess ledning handlägger ärenden inom för varje sektion/ angivet verksamhetsområde.
Vilka sektioner/funktionärer som skall finnas, deras sammansättning och verksamhetsområde anges i och av
styrelsen upprättad och vid årsmötet godkänd arbetsordning för sektionerna.
Bestämmelser för sektioner/funktioner:
Sektionerna/funktionerna som står under styrelsens ledning har till uppgift:
Att ta initiativ till, bredda och verkställa åtgärder inom sina verksamhetsområden.
Att på ett ekonomiskt sunt och ansvarsfullt sätt inom fastställda budgetramar förvalta och utveckla
anläggningar och andra tillgångar vilka de har ansvaret för. Att bistå styrelsen, övriga sektioner och
funktionärer då så anses motiverat för att nå största möjliga nytta för sällskapets medlemmar. Att till
styrelsen inge verksamhetsplan, budgetplan och anslagsäskande för löpande år och en översikt av ekonomin
på följande räkenskapsår där detta är möjligt. Sektionerna/funktionärerna arbetar självständigt enligt
föreningens vision och § 1 i stadgarna inom sina arbetsområden. Ska i frågor av principiell eller
övergripande karaktär samt i ekonomiska frågor inhämta styrelsens mening och godkännande.
Sektionerna/funktionärerna sammanträder på kallelse av sektionens ordförande eller föreningens styrelse. Sektionerna/funktionärerna väljs årligen bland röstberättigade medlemmar. Föreningens styrelse har rätt att
entlediga medlem i sektionen och funktionär.

§ 31 Instruktion för sektion.

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och
skyldigheter som sektionen har.

§ 32 Budget och verksamhetsplan för sektion/funktion.

Sektionen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande
verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.
Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens
skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den
idrottsliga verksamheten.

§ 33 Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i SSV får endast ske genom medlemmens samtycke, avtal eller genom
reglerad lag. Med personuppgifter avses namn, adress, telefonnummer, personnummer, fotografier och IP
adresser. SSV behöver dina uppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens
verksamhet. Vi använder också dina uppgifter för att rapportera till riksförbundet. SSV sparar uppgifterna så
länge du är medlem. Vi publicerar och arkiverar vissa personuppgifter i resultatlistor och annan
dokumentation från föreningens verksamhet som längst till föreningens upplösning. SSV kan komma att dela
dina uppgifter med riksförbundet, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter. Medlemmens
rättigheter i behandling av personuppgifter finns angivet i dataskyddsförordningen www.datainspektionen.se
I de fall man inte vill lämna fullständigt personnummer eller andra personuppgifter till SSV kan man inte bli
medlem i föreningen.
Föreningens stadgar är ett avtal med medlemmarna och medlemshanteringen baseras på avtalet.

TVIST

§ 34 Skiljeklausul.

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall
då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.
Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader
liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för
eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.