Motorbåtsektion

Projekt giftfria båtbottnar

På flera platser i Kalmarsund, liksom många andra platser i Östersjön, har
det uppmätts förhöjda halter tributyltenn (TBT). TBT är ett mycket giftigt
och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer.

Läs mer genom att klicka här